این نوع از آویز ها شباهت هایی با لوسترها دارند و معمولا جنبه های زیبایی شناسانه آن ها قوی تر از جنبه های کاربردی آن هاست. از این منابع نوری می توان در فضاهایی که علاوه بر تامین نور نیازمند افزودن نقاط کانونی و تاکیدی هستند استفاده کرد.