آویز ها منابعی نوری هستند که به صورت پیش فرض از سقف یا دیگر عناصر دارای ارتفاع آویخته می شوند و نور محیط را تامین می کنند. این آویزهای می توانند دارای برخی عناصر زیبایی شناسانه باشند یا صرفا هدف از حضور آن ها تامین نور کافی باشد.