کریستال های خانواده برگ راش، از نوع کریستال شیشه ی قالب خورده است، که از الگوی برگ درخت راش در طراحی آن ها استفاده شده است.