چراغ های آویز، با ویژگی های متفاوتی تولید می شوند، تا بتوانند نیازهای کاربران را فراهم کنند. یکی از این ویژگی ها بلند بودن آویز است.
چراغ های آویز بلند، مناسب فضاهای بلند، یا فضاهای باریک هستند. فضاهایی مثل راهرو ها، سرسراها و ووید ها.