سری محصولات لوستر و چراغ خورشید، از کریستال های ساده و بلندی به عنوان عامل اصلی ایجاد زیبایی استفاده می کنند. کریستال ها حالت اکسترود مانندی دارند که بر روی بدنه ی آن ها برجستگی هایی ایجاد شده است. فرم کریستال ها به صورت ستاره های 5 پر است.
آویز هر کریستال به لوستر خورشید، توسط حلقه هایی صورت می گیرد و هر حلقه داخل یک برآمدگی منحنی برامده از بدنه نصب می شود.