لوسترهای روکوکو و نئوکلاسیک-سرگذشتی کوتاه در زمان- 2

روکوکو Rococo فرانسه حدود 1725 در فرانسه، پیشرفت حرکت روکوکو، یا “باروک متاخر” به عنوان واکنشی به افراط غیرمعقول سبک باروک آغاز شد. سبک روکوکو در زمان فرمانروایی لوئی پانزدهم … ادامه خواندن لوسترهای روکوکو و نئوکلاسیک-سرگذشتی کوتاه در زمان- 2