لوستر انگلیسی- سرگذشتی کوتاه در زمان- 3

کرانه ی مجزایی را می توان در تکامل طراحی لوستر ردیابی کرد، که در نتیجه ی پیشرفت های فناوری شیشه به وجود آمده و نتیجه ی آن پیشرفت لوستر های “تمام-شیشه ای” بود.