گوی نام یکی از سری محصولات نیرانور است.در ساختار این لوستر ها حفره هایی قرار داده شده. در میان هر حفره یک گوی کریستالی گرد و یا چند ضلعی ، یا گوی های چوبی قرار داده شده است. لوستر های گوی مناسب بسیاری کاربری ها هستند.