آویز ها منابعی نوری هستند که به صورت پیش فرض از سقف یا دیگر عناصر دارای ارتفاع آویخته می شوند و نور محیط را تامین می کنند. این آویزهای می توانند دارای برخی عناصر زیبایی شناسانه باشند یا صرفا هدف از حضور آن ها تامین نور کافی باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.