لوستر های روستیک طوری طراحی می شوند که در ساخت آن ها از فرم ها و متریال های ابتدایی استفاده شود و معمولا فاقد جزئیات بسیار در یراق آلات و سادگی بیش از حد هستند و در ساخت آن ها از متریال های به روز استفاده نمی شود.

حرکت روستیک را می توان تا حدودی همراستا با مدرنیزم دانست. حرکتی که در آن سعی شده تجمل گرایی و لوکس گرایی دوران پیشامدرن مورد انتقاد قرار گیرد و بدویت را سرلوحه ی خود قرار داده است.