امروزه اکسسوری ها بخشی جدا ناپذیر از معماری داخلی شده اند. معمولا این لوازم کاربردی مثل پذیرایی دارند. ولی در واقع هدف اصلی از تهیه ی آنها افزایش زیبایی و کاهش خالی بودن فضاهای معمارانه است.