ویژگی اصلی لوستر ایزد قطره، کریستال های قطره ای شکل آن است که بار اصلی فرم را به دوش می کشند. برخلاف لوستر آیرون لوله ای که این قطرات اشک مانند درون ساختار فلزی محدود شده و تحت تاثیر قرار گرفته اند، در سری لوستر ایزد قطره، این قطرات شیشه ای هستند که فرم را مستقیما تشکیل می دهند. بدنه به عنوان یک ساختار و یک نگهدارنده عمل می کند و نقش زیادی در ایجاد فرم ندارد. با این حال بدنه هم به زیبایی توسط آبکاری الکتروفورتیک پوشش داده است تا سدراهی برای نمایش زیبایی کریستال ها نباشد. لوستر قطره به علت سادگی و همین طور دارا بودن کریستال ها دست ساز خود، ویزگی های مناسب با معماری مدرن و پست مدرن دارد. از طرفی به راحتی با هر فضا و سبکی هماهنگ می شود و به نوعی کریستال ها نمایش دهنده ی ویژگی های فضا در خود هستند.