کریستال های شمشی یا کتابی، کریستال هایی هستند که مانند شمش دارای حجم زیاد بوده و لبه ها به صورت دیاموند تراش خورده اند. ویژگی این نوع کریستال ها را می تواند مینیمال بودن ان ها و همین طور حالت منشوری شان دانست که باعث می شود شکست نور به زیبایی قابل رویت باشد.