محصولاتی که دارای کریستال دست ساز می باشند، بیشتر به ویژگی طبیعی نزدیک هستند و دارای ارزش مادی بیشتری هستند. به نوعی تصویری از روح سازنده در این کریستال ها حاضر است و صرفا یک متریال ساده نیستند. ویژگی کریستال دست ساز تصادفی بودن فرم در عین داشتن نظم است، ویژگی که در تمام اجزای طبیعت ساری و جاری است. کریستال های دست ساز باعث می شوند که محصولی مثل لوستر بیشتر ذهن بیننده را درگیر خود کند و کیفیت نقطه کانونی و تاکیدی بودن آن را افزایش می دهد.