آتریسا گوی های پتینه شده چوبی است که مشعل هایی از نور را احاطه کرده است. این گوی های زیبا منابع نوری را می پوشانند و خیرگی را کاهش می دهد. گوی های پتینه شده چوبی لوستر آتریسا، بر رشته ای قرار گرفته اند که به آن لطافت و انعطاف می بخشد. پتینه کاری صورت گرفته بر روی گوی ها فضا را متفاوت می کند.