آیرون لوله ای لوستر فلزی کریستالی نیرانور است. در ساختار این لوستر که مشابه لوستر آیرون است، به صورت همزمان و تقریبا مساوی از کریستال های آویز و ساختار فلزی پس و پیش استفاده شده است. ترکیب آهن و کریستال به آن جلوه ای مستحکم و در عین حال ظریف می دهد. این لوستر ساختاری مدرن خلق می کند که مناسب کاربری ها، خصوصا کاربری های دارای معماری مدرن می باشد. تفاوت این لوستر و لوستر آیرون در پروفیل فلزی است که به جای مربع لوله ای شده است. همین طور کریستال های آویز به صورت قطره ای هستند.