آیرون لوستر فلزی کریستالی نیرانور است. در ساختار این لوستر به صورت همزمان و تقریبا مساوی از کریستال های آویز و ساختار فلزی پس و پیش استفاده شده است. ترکیب آهن و کریستال به آیرون جلوه ای مستحکم و در عین حال ظریف می دهد. لوستر آیرون ساختاری مدرن خلق می کند که مناسب کاربری ها، خصوصا کاربری های دارای معماری مدرن می باشد.