اسکار از زیباترین لوستر های ساخت نیرانور است که در بدنه ی آن از کریستال های دست ساز به صورت قندیل های یخی استفاده شده. هر کدام از کریستال های لوستر اسکار شکل منحصر به فرد خود را دارد. این شکل و فرم انحصاری باعث مدرن شدن ساختار لوستر و نزدیک شدن آن به شکل طبیعی می شود.