الارا از سری لوستر های کریستال شمشی نیرانور است. کریستال های این لوستر توسط دو پیچ به صورت عمودی نصب می شوند و با حالت منشوری که دارند نور را می شکنند. شکست نور در کریستال های لوستر الارا باعث خلق تصاویر زیبا و رنگ های مختلف می گردد.