الیزا نیز مانند لینارا ترکیب نور و خط و رنگ و طرح است. ساختار هندسی این لوستر دارای ویژگی دیگری است، و آن تناوب و تفاوت است. تناوب و تفاوت در این لوستر باعث می شود که ساختار لوستر ایزا به نسب برادر خود، لینارا منعطف تر و تا حدودی مدرن تر به نظر برسد. ترکیب این لوستر با لوسترهای دیگر و یا نصب تنهای این لوستر به فضا نظم و در عین حال لطافت می بخشد.