ایزد لوستر نیرانور با کریستال های سه وجهی ریزشی است. کریستال ها که به صورت آویز نصب می شوند، به لوستر ایزد ساختاری لطیف عطا می کند. لوستر ایزد به پشتوانه ی ساختار کریستالی خود مناسب بسیاری از کاربری ها، خصوصا کاربری هایی مثل لابی های کوچک، کاربری مسکونی و فروشگاه ها است.