بلوط سری لوستر نیرانور است که دارای ابعاد به نسبت بزرگی هستند. کریستال های سه وجهی لوستر بلوط که در انتهای آن ها پیچشی زیبا به صورت دست ساز ایجاد شده است. این کریستال ها در کنار هم و همراه با ساختار لوستر، نیم کره ای کریستالی ایجاد می کنند.