دایانا همچون لاله ای واژگون در فضا می نشیند. لاله هایی فلزی که انگار از جنس فلز نیستند و خشونت فلز را به همراه ندارند. لطافت ویژگی اصلی لوستر دایانا است، که باعث می شود در عین مدرن سازی، فضا را تلطیف کند. لذا این لوستر برای هر فضای معمارانه که نیازمند لطافتی سخت است مناسب می باشد.