لوستر شمشی لوزی نیرانور مشابه لوستر های شمشی است با این تفاوت که کریستال به جای مستطیل شکل مربع دارد و به صورت لوزی نصب می شود. این کار باعث می شود کریستال نصب شده شکلی جواهر مانند به خود بگیرد. تعداد کم کریستال ها در ساختار فلزی، باعث می شود که کریستال ها خاص به نظر برسند. این لوستر نیز به دلیل ساختار هندسی و منظم ش مناسب معماری های کلاسیک و نئوکلاسیک است. و در محیط های نیازمند نقاط کانونی ویژه به خوبی می نشیند.