لوستر شمشی از سری لوستر های نیرانور است که طرفداران خاص خودش را دارد. در این لوستر ها شمش های کتابی دیاموند شده به صورت مستطیلی از کریستال قرار داده اند. کریستال های لوستر شمشی بین دو محافظ افقی به صورت عمودی نصب و توسط دو پیچ در بالا مهار می شوند. ضخامت کریستالی لوستر شمشی باعث شکست نور و خلق جلوه های رنگین کمانی می شود.