محصولات سری فلورا، محصولاتی طبیعت گرا هستند، که با طرحی دسته گل مانند نور محیط را تامین می کنند.
این سری شامل انواع لوستر و یک مدل دیوارکوب می شود. لوستر طبیعت گرای فلورا چند گل فلزی دارد که در انتهای هر گل یک منبع نور قرار داده شده است.
قرارگیری نور بر روی این گل ها باعث می شود حس خوبی به بیننده منتقل شود، چرا که یک ترکیب سورئال از دو عنصر طبیعی را می بیند.