لاریسا لوستری روستیک با ساختار فلزی است، که منابع نوری آن کاملا نمایان می باشند. ساختار خشن و بی روح این لوستر توسط رنگ و کهنه نمایی تعدیل شده است. این ساختار باعث می شود که نقطه کانونی ویژه ای در معماری داخلی ایجاد شود. قرار گرفتن این لوستر در کنار دیگر مبلمان روستیک فضا را دگرگون خواهد کرد.