لاوین سری لوستر نیرانور است که کریستال های مات عمودی در آن نقش ایفا می کنند. این کریستال ها که دارای طرح هستند.کریستال های لاوین در مقابل منابع نوری خودنمایی می کنند .شکست نور توسط این کریستال ها صحنه ای زیبا خلق می کند.