لنزو لوستری ویژه با ساختاری متفاوت است، که کریستال های گرد ترکدار آن در ساختاری گرد سیاه رنگ خودنمایی می کنند. جزئیات، ویژگی اصلی لوستر لنزو است که باعث می شود نقطه کانونی زیبایی برای فضای نصب خود فراهم سازد.