لوستر های لوله ای نیرانور در بردارنده ی کریستال های بدون پوشش و یا پوشش دارد لوله ای شکل هستند. این کریستال ها در کنار هم به صورت مجموعه ای گرد در مقابل منابع نوری قرار می گیرند. لوستر های لوله ای نیز با کاربری های متفاوت سازگار هستند.