لینارا ترکیب خط و رنگ و طرح است. خطوط و باریکه های فلزی این لوستر ، علاوه بر سادگی، ساختار هندسی منظم به آن می بخشد. نظم بی رحمانه ی جای گرفته در دل این لوستر باعث می شود که فضای نصب را مدیریت کند. حضور لوستر لینارا در یک فضا باعث قدرت گفتن جو آن فضا و خلق طرح های تابشی می گردد.