لوستر متالباکس توانسته است ساختار فلزی را به صورت شفاف عرضه کند. تورهای استیل نقش کاهش دهنده خیرگی را دارند که ظرافت آن ها باعث می شود مانند یک متریال نیمه شفاف به نظر برسند. متالباکس می تواند فضا را متفاوت کند و ویژگی دارد که هیچ ساختار فلزی دیگری آن را دارا نیست.