موج در ساختار این لوستر ها جای گرفته است. کریستال ها نیز به تبعیت از موج فریم حالتی موجدار پیدا می کنند. همین حرکت باعث مدرن شدن ساختار این لوستر و خلق صحنه ای زیبا و چالش برانگیز می شود.لوستر موج می تواند مناسب خلق نقاط کانونی در معماری داخلی باشند.