هلن سری لوستر نیرا است که دارای کریستال های لوله ای شکل اسپیرال با مقطع ستاره است. این کریستال ها دیواره ای کریستالی در مقابل منبع نور تشکیل می دهند. نور عبوری به زیبایی توسط این کریستال ها منحرف می شود و جلوه ی زیبایی را خلق می کند.