هوران سری لوستر نیرانور است که از باریکه کریستال های اسپیرال بهره می برد. کریستال های موجدار این لوستر به آن فرم ساده و در عین حال دارای جزئیات می دهد. این باریکه کریستال ها به صورت آویز نصب می شوند.