هیوا لوستر کریستالی نیرانور است که کریستال های آن به صورت عمودی و در قسمت بالا نصب می شوند. این کریستال ها بی شباهت به برگ گیاهان یا پر پرندگان نیستند. کریستال های هیوا به دو رنگ وجود دارند و به صورت هم پوشاننده کنار هم نصب می شوند.