پولک های کریستالی که بر روی این لوستر نصب می شوند دارای حفره ی مرکزی هستند. این پولک ها سطحی نیمه مات دارند که در صورت نصب با یکدیگر همپوشانی دارند.