طراحی سری لوستر و چراغ کاسترو، بر اصل گشتالت استوار است. طراحی که در آن سعی می شود فرم اصلی با ترکیب فرم های ساده تر و کوچک تر شکل بگیرد و از جزء به کل برسد.
از طرفی اصول مدرنیسم در این لوستر به خوبی فریاد می شوند. پرهیز از متریال های خاص و پیچیدگی های فرمی و رسیدن به فرم مطلوب با کمترین جزئیات. این امر منطبق بر اصول مینیمالیسم نیز هست.