لوستر های کریستال صدفی نیرا، از کریستال های طرح دار بزرگی که به شکل صدف هستند بهره می برند. این صدف ها کلیت لوستر را تشکیل می دهند.