گرود دارای کریستال های با فرم به اصطلاح بیسکوئیتی است. این کریستال ها که به صورت پروفیل هستند، دارای دو سوراخ هستند که از آن طریق بر روی لوستر نصب می شوند. کریستال های این لوستر ها باعث شکست نور و فراهم کردن محافظت خیرگی مناسب می شوند.