لوستر گلسا ساده و سبک است، و در عین حال ویژه. کمترین حد شلوغی، می تواند باعث شود که همان کمترین ها بیشتر به چشم بیایند. نظم و تقارن ویژگی اصلی این لوستر است که آن را مناسب فضاسازی های روستیک، کلاسیک و نئوکلاسیک می کند.