میزهای غذاخوری دارای ابعاد بزرگ تری به نسبت دیگر میز ها هستند تا فضای کافی برای غذاها، لوازم غذاخوری و حتی تزئینات رومیزی مثل گل های زیبای فصلی داشته باشند.