منابع نور دکوراتیو روشنایی مورد نیاز محیط را در زیباترین حالت ممکن ارائه می کنند.